โทรศัพท์กลาง

ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-3301,
02-611-7500,
82000
80261,
80197
http://www.cca.chula.ac.th central_admin@chula.ac.th
0-2218-3305,
0-2218-3309,
0-2218-3450
0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
0-2218-3305,
0-2218-3309,
0-2218-3450
0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th council@chula.ac.th
02-218-3343 02-218-3344 https://www.internal-audit.chula.ac.th audit_cu@chula.ac.th
0-2218-3374 0-2218-3374 http://www.fpcs.chula.ac.th fpcs@chula.ac.th
0-2218-0178 0-2218-3389 http://www.council.chula.ac.th meeting.cc@chula.ac.th
0-2218-3329 0-2218-3356 http://www.council.chula.ac.th
02-218-2417 02-215-3568 http://www.edu.chula.ac.th edcu57@gmail.com
81185 81195 http://www.psy.chula.ac.th psy@chula.ac.th
02-218-8635 02-255-3058 http://www.dent.chula.ac.th cudentpr@gmail.com
82017 82018 http://www.law.chula.ac.th/ pr@law.chula.ac.th
saraban@law.chula.ac.th
82205 0-2215-3591 http://www.commarts.chula.ac.th commarts@chula.ac.th
81128 - http://www.nurs.chula.ac.th fonbox@chula.ac.th
85758 0-2254-1824 https://www.cbs.chula.ac.th saraban_cbs@chula.ac.th
cbs@cbs.chula.ac.th
0 2218 7256,
093 1479655
0 2218 7256 http://www.polsci.chula.ac.th ratthasatchula@gmail.com
saraban_polsci@chula.ac.th
0-2218-5000 http://www.sc.chula.ac.th Webmaster@sc.chula.ac.th
81032 81032 http://www.spsc.chula.ac.th spscmail@chula.ac.th
86309-10 http://www.eng.chula.ac.th info@eng.chula.ac.th
84570 84561 http://www.faa.chula.ac.th faa@chula.ac.th
84302 84303 http://www.arch.chula.ac.th
81065 81064,
81076
http://www.ahs.chula.ac.th admin.ahs@chula.ac.th
0-2218-9771,
0-2218-9776
0-2255-3910 http://www.vet.chula.ac.th vet@chula.ac.th
84869–70 84867,
84885
http://www.arts.chula.ac.th arts.chulalongkorn@gmail.com
88257 02-255-8227 http://www.pharm.chula.ac.th info@pharm.chula.ac.th
86202 http://www.econ.chula.ac.th saraban_ECON@chula.ac.th
0-2256-4183,
0-2256-4462
0-2252-4963 http://www.md.chula.ac.th prmdcu@gmail.com
0 2218 3501 0 2218 3522 http://www.grad.chula.ac.th
http://www.facebook.com/gradschoolchula
grad@chula.ac.th
02-218-1243 http://www.cusar.chula.ac.th cusar@chula.ac.th
87340 87357,
0 2255 1469
http://www.cps.chula.ac.th cpschula@chula.ac.th
ฝ่ายวิชาการ: 84114, 84116,
ฝ่ายบริหาร : 84151, 84112,
ฝ่ายวิจัย: 84128
- http://www.ppc.chula.ac.th petro@chula.ac.th
0-2218-8152-3,
0-2218-8155
0-2218-8141,
0-2253-2395,
0-2255-6046
https://www.cphs.chula.ac.th cphs@chula.ac.th
80146 80175 chula.clla@gmail.com
80099 80098 http://www.cuerp.chula.ac.th cuerpstaff@chula.ac.th
022183914-20,
022183920 (กิจกรรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น CUVIP)
022183916 http://www.gened.chula.ac.th
http://www.cuvip.gened.chula.ac.th
gened@chula.ac.th
cuvipchula@hotmail.com
82874-77 82876 http://www.cusc.chula.ac.th cusc@chula.ac.th
83952-3 02-219-2251 http://hsm.chula.ac.th hsm@chula.ac.th
85228,
85135
- http://bdc-perdo.com bdcperdo@chula.ac.th
84141-2 0-2611-7619 http://www.petromat.org info@petromat.org
petromat@chula.ac.th
80087 83060 https://clnr.chula.ac.th
https://www.facebook.com/CUCLNR/
clnr@chula.ac.th
งานวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (รับตัวอย่าง) 88233,
งานสารบรรณ 88028
http://www.strec.chula.ac.th strec@chula.ac.th
83245 83244 http://www.rural.chula.ac.th rural@chula.ac.th
83710, 83719 - http://www.atc.chula.ac.th cuatc@chula.ac.th
80242,
80232
0-2218-0245 http://www.lic.chula.ac.th lic@chula.ac.th
82880 82859 http://www.unisearch.chula.ac.th unisearch@chula.ac.th
80568 (ฝ่ายบริการ),
80590 (ฝ่ายบริหาร),
80570(ฉุกเฉิน)
80574 http://www.cuhc.chula.ac.th cuhc@chula.ac.th
83301 / 83311 เลขานุการผู้บริหาร,
80170 / 80176 / 80171 / 83287 / 83288 สารบรรณ,
83200 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย,
80184 / 80261 / 83285 / 83286 พิธีการและกิจการพิเศษ,
80153 / 83292 อำนวยการทั่วไป,
80262/ 83289 / 83290 / 83291 การประชุม
2153600 เลขานุการผู้บริหาร,
80197 / 80164 ศูนย์บริหารกลาง
http://www.cca.chula.ac.th Central_admin@chula.ac.th
saraban@chula.ac.th
80267 80267 http://www.urm.chula.ac.th curiskcenter@gmail.com
83359-60 , 83370 83360 http://www.cuar.chula.ac.th
http://www.facebook.com/alumni.cu
cuar@chula.ac.th
02-218-5222,
09-9132-6622
http://www.shecu.chula.ac.th shecu@chula.ac.th
02-2189471 - 4 - http://www.nprct.org nprct.cu@chula.ac.th
80042 80042 https://www.pps.pf.chula.ac.th budgetchula@gmail.com
83572-5 83570
02 218 3217 02 218 3274 http://www.ric.chula.ac.th ric@chula.ac.th
81053-4,
84193-4
81105 http://www.halalscience.org info.hsc.cu@gmail.com
02-2189540,
02-2189431
02-2189430 https://www.facebook.com/CULACThailand
http://www.culac.chula.ac.th/
culac@chula.ac.th
iacuc_culac@chula.ac.th
83364 - 5 02-215-4804,
83369
http://www.ccc.chula.ac.th pr@chula.ac.th
cicc@chula.ac.th
83280 83281 http://www.cicc.chula.ac.th/ cicc@chula.ac.th
0-2218-9882,
0-2218-9879,
0-2255-4433,
0-2218-7011-14
0-2255-4441,
0-2254-9495
http://www.chulabook.com
http://www.facebook.com/cubook
info@cubook.chula.ac.th
customer@cubook.chula.ac.th
87450 87446 http://www.cuti.chula.ac.th cuti@chula.ac.th
84915 84915 http://www.confucius.chula.ac.th kzxyzhd@hanbanthai.org
0-2216-8833,
84029,
84030
0-2215-3797,
0-2216-1312
http://www.sasin.edu sasin@sasin.edu
86011,
86012
86104,
86105
http://www.culi.chula.ac.th culi@chula.ac.th
89480 89480 http://www.sti.chula.ac.th chula.sti@gmail.com
88160-3 0-2254-4259,
88160
http://www.arri.chula.ac.th arri@chula.ac.th
02-218-8097 02 254 7579 http://www.eri.chula.ac.th eri@chula.ac.th
saraban_eri@chula.ac.th
0-2218-8117 http://www.eric.chula.ac.th eric@chula.ac.th
0 2218 7396,
0 2218 7387
0 2255 2353 http://www.cusri.chula.ac.th Saraban_CUSRI@chula.ac.th
cusrimails@gmail.com
88067-8 http://www.ibge.chula.ac.th saraban_IBGE@chula.ac.th
0 22181818 0-2611-7586,
84213
http://www.material.chula.ac.th mmri@chula.ac.th
87464,
87465
02-2551124,
87464
http://www.ias.chula.ac.th ias@chula.ac.th
87495 02255-5160 http://www.thaistudies.chula.ac.th thstudies@chula.ac.th
83314 83338 http://www.it.chula.ac.th help@chula.ac.th
80016 http://www.reg.chula.ac.th webreg@chula.ac.th
02-218-0069-70-82(ฝ่ายการเงิน),
02-218-0071-73 (ฝ่ายการบัญชี),
02-218-0044,49,78 (ฝ่ายการพัสดุ),
02-218-0051-53 (ธุรการ)
02-218-0068 (ฝ่ายการเงิน),
02-218-0072 (ฝ่ายการบัญชี),
02-218-0078 (ฝ่ายการพัสดุ),
-
http://www.ofas.chula.ac.th
022187057,
022187383
022187053 http://www.sa.chula.ac.th
http://www.rcu.sa.chula.ac.th
studentaffairs@chula.ac.th
studentaffair.cu@gmail.com
80340 80177 http://www.hrm.chula.ac.th hr@chula.ac.th
82903 (ฝ่ายบริหาร),
82927, 82929 (งานบริการห้องสมุด: One Stop Service)
82907,
0-2215-3617
http://www.car.chula.ac.th chulalibrary@car.chula.ac.th
80223 80225 http://www.osm.chula.ac.th osm@chula.ac.th
82005 80140 http://www.prm.chula.ac.th prm@chula.ac.th
80203 http://www.research.chula.ac.th research@chula.ac.th
80201,
80202
80208 http://www.academic.chula.ac.th academic@chula.ac.th
83126 0-2216-1299,
83934
https://www.inter.chula.ac.th int.off@chula.ac.th
83634-5 83634 http://www.culturalartcu.blogspot.com culturalartcu@gmail.com
02-218-3018-9 02-218-3019 http://www.dharma-centre.chula.ac.th dharma-centre@chula.ac.th
87032-4 0-2251-8648 pr@cucoopstore.com
cucoop53@gmail.com
83563,
0-2215-1991-2 ต่อ 11-40
83547 http://www.cupress.chula.ac.th
http://www.facebook.com/cuprint
cupress@chula.ac.th
cuprint@hotmail.com
0-2215-3488,
0-2215-6203,
0-2215-1908,
83680
0-2215-6418,
0-2216-1298
http://www.cuaa.chula.ac.th office@chula-alumni.com
80555 ต่อ 1800 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th sav.coop@chula.ac.th
83590 83588,
83589
http://www.pmcu.co.th info@pmcu.co.th
87020-22 87036 http://www.senate.chula.ac.th Facultysenate@chula.ac.th
87026-8 0-2252-0742 http://www.cufc.chula.ac.th help@cufc.chula.ac.th